ΠΡΕΛΟΥΔΙΑ 02, 03, 06, 07 & ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ 10 (ΑΝΑΛΥΖΑ)

PRELUDES 02, 03, 06, 07 & PRELUDE 10 (ANALYSA) – 2008-2012
16mm on video / b&w / 14 min / France, USA / Distributed by LightCone

[GR] Σειρά μικρών ταινιών φτιαγμένων με φωτογραφίες από το μετρό της Νέας Υόρκης. Το δεύτερο πρελούδιο μιμείται το φαινακιτοσκόπιο. Το τρίτο είναι ένα κινούμενο κολάζ στατικών εικόνων βασισμένο στους κανόνες της οπτικής ψευδαίσθησης. Το έκτο πρελούδιο είναι εμπνευσμένο από τις χρονοφωτογραφίες του Étienne-Jules Marey. Το έβδομο μιμείται το ζωοπραξισκόπιο και τους πειραματισμούς του Eadweard Muybridge πάνω στην αποδόμηση της κίνησης. Οι ταινίες αυτές είναι σα μια προσπάθεια κατανόησης της μετατροπής της στατικής εικόνας σε κινούμενη και του τρόπου λειτουργίας των πρώιμων μηχανισμών κινηματογραφικής προβολής. Τέλος, ένα μακρύ πλάνο σεκάνς φτιαγμένο με φωτογραφίες από το τέλος της λεωφόρου Stillwell, στο Coney Island της Νέας Υόρκης. Το Πρελούδιο 10 ή αλλιώς Αναλύζα είναι η κατάληξη αυτής της σειράς των οπτικών πειραματισμών με τη στατική και κινούμενη εικόνα. Είναι επίσης εμπνευσμένο από το μουσικό κομμάτι της Λένας Πλάτωνος, Αναλύζα.

[EN] A series of short films made with photos from the New York subway. The second prelude mimics the phenotype. The third is an animated collage of static images based on the rules of optical illusion. The sixth prelude is inspired by the chronographs of ientienne-Jules Marey. The seventh mimics Eadweard Muybridge’s zoopraxoscope and motion deconstruction. These films are like an attempt to understand the transformation of the static image into an animated one and how the early cinematic projection mechanisms work. Finally, a long shot of a sequence of photos from the end of Stillwell Avenue in Coney Island, New York. Prelude 10 or Analysis is the culmination of this series of visual experiments with static and moving images. It is also inspired by Lena Platonos’s musical piece, Analysis.

[FR] Série de petits films d’animation faits avec des photos prises à New York. Prélude 02 est construit comme un phénakistiscope. Prélude 03 est un collage mouvant, un jeu de cadrages et décadrages des images fixes, issu d’une petite recherche sur l’illusion du mouvement. Prélude 06 est inspiré par les chronophotographies de Étienne-Jules Marey. Prélude 07 reprend le principe du zoopraxiscope et les expérimentations de décomposition du mouvement mises en place par Eadweard Muybridge. Ces films sont comme un essai de comprendre la transformation de l’image fixe en image en mouvement, ainsi que des fonctionnement des premiers mécanismes de projection cinématographique. Le Prelude 10 ou Analysa, inspiré par le morceau musical Analysa de Lena Platonos, constate l’aboutissement, la fin de cette série d’expérimentations. 

Special screenings in festivals:
• 37e Hestejada de las arts Uzeste – France – 2014 (Prelude 10)
• Syros IFF – Greece – 2014 (Prelude 10)
• 60th Oberhausen ISFF – Germany –2014 (Prelude 10)
• Jihlava IDFF – Czech Republic – 2011
• 56th Oberhausen ISFF – Germany – 2011
• Rotterdam IFF – Netherlands – 2011
• 51st Thessaloniki IFF – Greece – 2010
• 12e Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris – France – 2010

Cinema or other screenings:
• Les Ateliers Claus de Bruxelles – Belgique – 2015 (Prelude 10)
• DAÏMÕN, Centre de production et de diffusion de Gatineau – Canada – 2014 (Prelude 10)
• Bal Museum/Cinéma des cinéastes – France – 2013
• Action Christine Cinema – France – 2010
• Mega-Pobec Theater – France – 2010
• Fondation Michael Cacoyannis – Greece – 2010
• Voutes de Paris – France – 2010